Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Isten hozott a Szent György Lelkiségi Mozgalom weboldalán!

 

 

STATUTUM
 
 
2010-ben a Nemzetközi Szent György Lovagrend pártfogása alatt különböző világi lovagi szervezetek közösséget alapítottak abból a célból, hogy a világ bármely országában lovaggá avatott lovagtestvérek közös gondolkodásának kialakításában, a baráti kapcsolatok kiépítésében és ápolásában egységes szervezetet és útmutatást adjon. Ezen útmutatások kialakításával és követésével, valamint ezen útmutatások gyakorlatba átültetésével, a baráti rendek egységének ápolásával megalapításra került a Szent György Lelkiségi Mozgalom abból a további célból, hogy e katolikus lovagi közösség tagjai, mint világi krisztushívők részt vegyenek a világi apostolkodás jegyében az egyház mindennapi életében, keresztény mozgalmakban és közösségekben. 2011. évre a Szent György Lelkiségi Mozgalom elismerve a Szent György lovagok alapítói érdemeit, jogi személyiséggel nem rendelkező önálló közösséggé fejlődött, miután meghívta további lovagrendek katolikus lovagi közösségeit közös hitélet és szolgálat végzésére. Széleskörű katolikus lovagi közösségként kéri Szent Györgynek, a lovagok védőszentjének támogatását és követi példáját.
 
 
 
Istenünk, hatalmadat magasztaljuk, és alázattal kérünk, add, hogy Szent György olyan készséggel támogasson minket gyöngeségeinkben, amilyen készséges szívvel Fiadat követte szenvedése útján!
 
 
 
 
 
SZENT GYÖRGY
 
 
Amikor Györgyöt történelmi személyként fogadjuk el és méltatjuk, a Lydda Dioszpoliszban (Palesztina) régtől meg lévő kultuszának bizonyságaira hivatkozva tesszük ezt. György a konstantini fordulat beköszöntése előtt halt vértanúhalált Krisztusért Lyddában. Tiszteletének rendkívüli elterjedtségével magyarázható, hogy vértanúsága körülményeit oly sok legendás elemmel tarkították.
Szent György a középkorban sem kizárólag a lovagi és nemesi rend szentje, hanem egyúttal az egész népé is mint segítőszent. Amennyivel csökkent a lovagi párviadalok megszűntével a népszerűsége, ugyanannyival növekedett is a sárkányölő motívumra épülő misztériumjátékok születésével. Egyszerre volt védőszentje a parasztoknak, lovaiknak és állatállományuknak. A naptárban elfoglalt helye adta neki azt a feladatkört, hogy a tavaszkezdet számos ősi népszokását ,,megkeresztelje''. György pártfogását keresték továbbá a zsoldoskatonák és fegyverszállítóik, a puskaművesek és a páncélkovácsok is. Mint olyan szentnek, aki oltalmába fogadott lovagokat, katonákat és parasztokat egyaránt, el kellett tűrnie, hogy nemcsak a harcos hit -- vagy amit annak tartottak -- veszedelmeiben kérték közbenjárását és segítségét, hanem olyan emberi bajokban is, amilyen a szifilisz, a kígyómarás, a pestis és a lepra.
Ünnepét Rómában 683 óta ülik április 23-án.
Noha a sárkányviadal motívuma csak a későbbi évszázadokban épült a György-legendába, kifejezi a keresztény meggyőződést, hogy a hit megszünteti a démonok uralmát, és a gonoszt minden alakjában legyőzi. Ilyen szemlélettel olvassunk el egy Szent Györgyről szóló részletet a Legenda aureából:
 
,,Silena városa közelében volt egy tó, s abban lakott egy mérges sárkány. Már többször megfutamította a népet, amikor fegyveresen ellene vonult. Így hát a polgárok naponta két juhot adtak neki. Amikor a juhok megfogyatkoztak, megegyeztek, hogy naponta egy embert áldoznak a szörnynek. Sorsot vetettek, mely alól senki sem vonhatta ki magát. Amikor már a városnak szinte minden ifja és leánya áldozatul esett, történt, hogy a sors a király leányára esett. A király jajveszékelt és megkísérelte, hogy leányát megóvja a nyomorúságos haláltól. A nép pedig rettegett, hogy mindnyájukat megöli a sárkány.
Könnyezve ment a leány a tóhoz. És akkor Szent György arra jött lóháton. Megkérdezte, mi baja van. A lány így válaszolt: „Jó ifjú, szállj gyorsan lovadra, és sietve fuss el innen!” - és elbeszélt neki mindent. Ő pedig ezt mondta: „Ne félj, segíteni fogok rajtad Krisztus nevében.” Még beszéltek, amikor a sárkány kiemelte fejét a tóból. A leány reszketett a félelemtől, György azonban lovára pattant, keresztet vetett magára, és szembelovagolt a sárkánnyal, amely rárontott. György nagy erővel megforgatta lándzsáját, Istennek ajánlotta magát, és olyan súlyos csapást mért a sárkányra, hogy az a földre zuhant. Akkor megparancsolta a leánynak, hogy a sárkány övét kösse a nyakára és vezesse be a városba. Az megtette és a sárkány úgy ment utána, mint egy szelíd kutya. A városban a nép rettenetesen megijedt, de György így szólt hozzájuk: „Ne rettegjetek, mert az Úristen küldött hozzátok, hogy megszabadítsalak benneteket ettől a sárkánytól. Ezért higgyetek Krisztusban, és keresztelkedjetek meg, akkor megölöm ezt a sárkányt.” Így hát a király és a nép megkeresztelkedett, György pedig kihúzta kardját, és megölte a sárkányt. Ugyanazon a helyen szép templomot építettek, és az oltárnál élő forrás fakadt, amely meggyógyított minden beteget, aki csak ivott belőle.”  (Diós István/ Szent István Társulat)
 
 
KÜLDETÉS
 
 
II. János Pál pápa „Vita Consecrata” című apostoli buzdításában a világi Krisztus-hívők számára javasolt forma szerinti élet az újraevangelizálás végzésére:
 
 „A Krisztusban való újjászületés révén az összes hívőnek közös méltósága van, mindannyian életszentségre hivatottak; saját hivatásuknak és a Szentlélektől kapott ajándékoknak megfelelően mind részt vesznek Krisztus testének építésében (vö. Róm 12,3--8). Az Egyház tagjainak azonos méltósága a Szentlélek műve, a keresztségen és a bérmáláson alapszik, s az Eucharisztiából táplálkozik. De a sokféleség is a Szentlélek műve. Ő az, aki a hivatások, a karizmák és a szolgálatok sokféleségében az Egyházat szerves közösséggé forrasztja össze.
A Krisztus-hívők világi életére, a fölszentelt szolgálatra vagy az Istennek szentelt életre szóló meghívásokat típusoknak tekinthetjük, hiszen minden konkrét meghívás velük kapcsolódik, illetve visszavezethető e három egyikére, attól függően, hogy Isten ajándékának gazdagsága szerint csak az egyiket kapta meg valaki, vagy többet is megkapott. Ezen kívül kölcsönösen szolgálják egymást Krisztus testének épülésére és küldetésének teljesítésére. Az Egyházban mindenki részesül a keresztség vagy a bérmálás megszenteltségében, de a fölszentelt szolgálati hivatal és az Istennek szentelt élet különböző meghívásokat és a küldetésnek megfelelő sajátos megszentelést tételez föl.
A világi Krisztus-hívők küldetéséhez - tudniillik "hogy Isten országát azáltal keressék, hogy hivatásukból fakadóan földi dolgaikat Isten szerint rendezik." - elegendő a keresztségi és bérmálási konszekráció, mely Isten népe minden tagjában közös.”
„Egész különös szolgálatot tesznek Isten országa eljövetele szempontjából a világi intézmények tagjai, ők ugyanis sajátos szintézisben egyesítik a megszenteltség értékét a világi jelleggel. Megszenteltségüket a világban és a világból kiindulva élvén "kovász módjára törekszenek átitatni mindent az evangélium szellemével Krisztus testének erősödésére és növekedésére." Részt vesznek az Egyház evangelizáló munkájában mind a keresztény élet személyes tanúságtételével, mind törekvésükkel, hogy a mulandó dolgokat Isten akarata szerint rendezzék, mind az egyházi közösségnek tett, világi jellegükből fakadó szolgálataikkal.”
„A közösségi élet az Egyház és a társadalom számára jele egy minden faji, származási, nyelvi, földrajzi és kulturális különbség fölött álló köteléknek, mely azonos meghívásból és az iránta való közös engedelmességből következik. A megoszlás és feszültség szellemével szemben a tekintély és az engedelmesség az Istentől származó egyedülálló atyaság, a Lélekből született testvériség, valamint -- az emberi gyengeségek s az Istent képviselők korlátai ellenére – az Istenben bízó belső szabadság világító jele. Az engedelmesség által, melyet egyesek életszabályként fogadnak el, válik tapasztalhatóvá és lesz mindenki javára az a boldogság, melyet Jézus azoknak ígért, akik "hallgatják és megteszik Isten szavát" (Lk 11,28). Aki engedelmeskedik, képes arra, hogy küldetést teljesítsen, kövesse az Urat, s ne a saját vágyait és kívánságait kergesse. Így biztosan tudja, hogy az Úr Lelke vezeti és nagy nehézségek közepette is megtartja erős kézzel. (vö. ApCsel 20,22) „ (fordította: Diós István)
 
 
 
LELKISÉG
 
 
A Szent György Lelkiségi Mozgalomhoz csatlakozott lovagok és dámák jellemzője a lelkiségben a tiszta szándékú imádságos élet. Az alázat, engesztelés és hálaadás. Szilárd keresztény hiten alapuló erkölcs és a jézusi szeretet gyakorlása. A lelki tökéletességre való törekvés, a rendszeres ima és az evangéliumi tanítások követése. Az egyházi törvények és parancsolatok betartása, a szentségek gyakori vétele. A lovagi élet vállalásával a Szent György Lelkiségi Mozgalom tagja tevékenységét, mint világi Krisztus-hívő, életállapotának megfelelően az Evangélium hirdetése és a Karitász szolgálatába állítja. A névadó és védőszent György életét és legendáját követve védelmezi a keresztény hitet, az evangéliumi tanításokat és vállal harcot a pogányság, neopogányság ellen.
A Szent György Lelkiségi Mozgalom önálló dogmatikával nem rendelkezik, szolgálatát az Egyház tanítása szerint végzi, hitéleti vezetőjét, mint főkáplánt a Római Katolikus Egyház felszentelt papjai közül választja.
 
 
IMÁDSÁG
 
 
Az Úr imádsága (Miatyánk)
 
Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved; jöjjön el a te országod; legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma; és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek; és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól! (Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké.) Ámen.
 
Az angyali üdvözlet (Üdvözlégy)
 
Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van teveled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent Anyja, imádkozzál érettünk, bűnösökért, most és halálunk óráján. Ámen.
 
A Szentháromság dicsőítése (kis doxológia)
 
Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen.
 
 
 
Magnificat
 
Magasztalja lelkem az Urat, és szívem ujjong üdvözítő Istenemben. Tekintetre méltatta alázatos szolgálóleányát: Íme ezentúl boldognak hirdetnek az összes nemzedékek, mert nagyot művelt velem ő, aki Hatalmas: ő, akit Szentnek hívunk. Nemzedékről nemzedékre megmarad irgalma azokon, akik istenfélők. Csodát művelt erős karjával: a kevélykedőket széjjelszórta, hatalmasokat elűzött trónjukról, kicsinyeket pedig felmagasztalt; az éhezőket minden jóval betölti, a gazdagokat elbocsátja üres kézzel. Gondjába vette gyermekét, Izraelt: megemlékezett irgalmáról, melyet atyáinknak hajdan megígért, Ábrahámnak és utódainak mindörökké. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen.
 
Gloria
 
DICSŐSÉG a magasságban Istennek! És a földön békesség a jóakaratú embereknek! Dicsőítünk Téged, áldunk Téged, imádunk Téged, magasztalunk Téged. Hálát adunk Neked nagy dicsőségedért. Urunk és Istenünk mennyei Király, mindenható Atyaisten. Urunk Jézus Krisztus, egyszülött Fiú. Urunk és Istenünk, Isten Báránya, az Atyának Fia, Te elveszed a világ bűneit, irgalmazz nekünk! Te elveszed a világ bűneit, hallgasd meg könyörgésünket! Te az Atya jobbján ülsz, irgalmazz nekünk! Mert egyedül Te vagy a Szent, te vagy az Úr, te vagy az egyetlen Fölség, Jézus Krisztus, a Szentlélekkel együtt az Atyaisten dicsőségében. Ámen.
 
Hiszek egy Istenben,
 
mindenható Atyában, mennynek és földnek Teremtőjében. És Jézus Krisztusban, az Ő egyszülött Fiában, a mi Urunkban; aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától; szenvedett Poncius Pilátus alatt; megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül; fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján; onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben. Hiszem a katolikus Anyaszentegyházat; a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát; a test feltámadását és az örök életet. Ámen.
 

2012. szeptember 8. Kisboldogasszony ünnepén Ravazdon

2012.09.14

  A Nemzetközi Szent György Lovagrend Győr-Moson-Sopron Megyei Priorátusa a nemes hagyományok szellemében Szűz-Mária születése napján, szeptember 8-án szentmisére hívta tagjait Ravazdra, a katolikus templomba.

 

 

2012/3.

2012.06.12

Zarándoklat Pálosszentkútra

Keresztény motorosok találkozása

 

Öngól

2012.06.02

Nyírő József író újratemetése Székelyudvarhelyen. Dr. Czapáry-Martincsevics András írása

 

Bukarest hamvakat és szellemeket üldöz
(összefoglaló tudósítás a 2012. május 27-én, Székelyudvarhelyen lezajlott ökumenikus áhitatról)
 

A Lelkiségi Mozgalom zászlaja

2012.05.30

 

A zászló un. templomi kivitelű, 1x2 méteres méretű, függőleges keresztrudas felfüggesztésű, a zászlócsúcson kettős keresztet viselő zászló. Egyik oldalán a Czestochowai Fekete Madonna, másik oldalán az egyik legismertebb középkori Szent György ikon látható.

(Dr. Czapáry-Martincsevics András írása)

 

A Szent György körmeneti zászló első útja

2012.04.23

A Szent György Lelkiségi Mozgalom körmeneti zászlót kapott. Az adományozó, dr. Czapáry-Martincsevics András, a Nemzetközi Szent György Lovagrend magisztrátusának tagja, főtörténész, a körmeneti zászlót első útján a lengyelországi Lodz város katedrálisába kísérte.

 

Húsvéti lelkigyakorlat Gálosfán

2012.04.23

A Zselic lankáin fekvő zsákfalu lelkigyakorlatos házai fogadták a húsvéti lelkigyakorlat résztvevőit.

 

2012/2.

2012.03.16

P. Vezér Ferenc pálos atya újratemetési szertartása

 

2012/1.

2012.02.25

Zarándoklat Jasna Górára

 

2011/10.

2011.11.28

Évzáró lovagi engesztelés és szentmise
 

2011/9.

2011.10.31

Szentmise, engesztelés, lelkigyakorlat